Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

ZNAKI_PREMIUM

ZNAKI woodSIGNS


Prezentujemy kolekcję oznakowania wykonaną ze sklejki bambusowej.
Znaki - piktogramy cechuje nowoczesny wygląd. Ekologiczny materiał pasuje do większości wnętrz.
Znaki dedykowane są do biur, hoteli, restauracji, SPA, gabinetów lekarskich. Wszędzie tam gdzie wymagana jest elegancja i dbałość o każdy detal.

ZNAKI_PREMIUM

ZNAKI FOTOLUMINESCENCYJNE PREMIUM


Znaki PREMIUM to innowacyjne podejście do oznakowania dedykowanego do wnętrz biurowych, hotelowych i gastronomicznych. Znaki wyróżniają się nowoczesnym wzornictwem, łatwym montażem i znakomitymi parametrami fotoluminescencji. Linia znaków na sklejce idealnie wpisuje się do współczesnych trendów ekologicznych.

Wszystkie znaki posiadają certyfikat CNBOP

jak dobrać wielkość znaku

ZNAKI BUDOWLANE

Podczas prowadzenia prac budowlanych muszą zostać zapewnione warunki, które gwarantują bezpieczeństwo i ochronę zdrowia zarówno pracownikom wykonawcy, jak i osobom postronnym.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują kierownik robót oraz mistrz budowlany.
Kwestie dotyczące właściwej organizacji placu budowy w zakresie bezpieczeństwa są uregulowane w prawnych – Kodeksie pracy oraz rozporządzeniach ministra infrastruktury: w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzU z 2003 r., nr 47, poz. 401) oraz w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DzU z 2003 r., nr 120, poz. 1126).
DzU z 2003 r., nr 47, poz. 401 (pobierz)
DzU z 2003 r., nr 120, poz. 1126 (pobierz)

TABLICA INFORMACYJNA BUDOWY


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia. Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 pobierz
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia. Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042 pobierz


Tablica informacyjna zawiera:
1) określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,
2) numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,
3) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora,
4) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych,
5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:
a) kierownika budowy,
b) kierowników robót,
c) inspektora nadzoru inwestorskiego,
d) projektantów,
6) numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia,
7) numer telefonu okręgowego inspektora pracy.


Opis: Tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm.
Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru
żółtego, literami i cyframi koloru czarnego,o wysokości co najmniej 4 cm.


Umieszczenie: Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu
do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie.

ZNAKI_EWAKUACYJNE_PODWIESZANE

EWAKUACJA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz 719)

Dz.U. nr 109 poz 719 § 4.2
Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat są odpowiedzialni za:

 1. utrzymanie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej
 2. wyposażenie obiektów w przeciwpożarowe wyłączniki prądu
 3. umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych
 4. oznakowanie znakami zgodnymi z polskimi normami:
  1. dróg i wyjść ewakuacyjnych,
  2. miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
  3. miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
  4. miejsca usytuowania nasady umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo,
  5. pomieszczenia i tereny z materiałami niebezpiecznymi pożarowo,
  6. drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych,
  7. dźwigi dla straży pożarnej,
  8. przeciwpożarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowiące uzupełniające źródło wody do celów przeciwpożarowych, punkty poboru wody, stanowiska czerpania wody,
  9. drzwi przeciwpożarowe,
  10. miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybuchem,
Dz.U. nr 109 poz 719 (pobierz)

PPOŻ

ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - FIRE EQUIPMENT

Obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące znaków ochrony przeciwpożarowej zawarto w normie PN-EN ISO 7010:2012

Poprzednie wymagania zawarte w normie PN-92/N-01256/01, zostały wycofane przez Komitet Techniczny PKN pod koniec 2013 roku (nie jest wymagana wymiana starych znaków)

Norma PN-N-01256-4:1997  - "Znaki bezpieczeństwa -- Techniczne środki przeciwpożarowe" jest normą aktualną

Dodatkowo, celem oznakowania drogi pożarowej oraz technicznych środków przeciwpożarowych stosuje się znaki uzupełniające oraz znaki zakazu.

ZNAKI NAKAZU

Znaki nakazu to jedna z pięciu grup oznakowań według nowej normy PN-EN ISO 7010:2012.
Każdy znak charakteryzuje się kształtem niebieskiego koła,na którym widnieje biały piktogram.
Znaki nakazują pracownikowi czy też osobie z zewnątrz o obowiązku stosowania się do obowiazujących zasad bezpieczeństwa np. do nakazu używania środków ochrony indywidualnej w oznaczonej strefie.
Najbardziej popularne znaki oznaczają nakaz stosowania kamizelek odblaskowych, kasków ochronnych, obuwia ochronnego oraz okularów ochronnych.
Znaki nakazu ISO7010 - PDF (pobierz)

ZNAKI ZAKAZU

Istotną grupą znaków z normy PN-EN ISO 7010:2012 są znaki zakazu.
Cechą charakterystyczną tej grupy jest białe tło z czarnym piktogramem w czerwonym okręgu przekreślonym prostą czerwoną linią.
Obszerna grupa oznaczeń przekazująca informacje o zakazie wstępu do danej strefy, a także o zakazie wykonywania danych czynności (np. zakazie umieszczania ciężkich przedmiotów) czy też zakazie korzystania z danych urządzeń podczas wyjątkowych sytuacji (np. zakaz używania windy podczas pożaru).
Najbardziej popularne znaki oznaczają zakaz palenia, zakaz przejścia czy zakaz używania otwartego ognia.
Znaki zakazu ISO7010 - PDF (pobierz)

ZNAKI OSTRZEGAWCZE

Ważną grupą znaków zaliczanych do normy PN-EN ISO 7010:2012 są znaki ostrzegawcze.
Jako jedyna grupa wykonane są w formie trójkąta z żółtym tłem, czarnym piktogramem i obramowaniem.
Znaki ostrzegawcze przekazują głównie informacje o zagrożeniach występujących w środowisku pracy.
Piktogramy przedstawiają ostrzeżenie zarówno przed czynnikami fizycznymi, chemicznymi czy biologicznymi.
Znaki ostrzegawcze ISO7010 - PDF (pobierz)

ZNAKI CHEMICZNE (CLP, GHS, REACH)

CLP – klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin

Rozporządzenie CLP (w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania) (WE) 1272/2008 dostosowuje wcześniejsze przepisy UE do GHS (globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów), systemu opracowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych służącego wykrywaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i informowaniu użytkowników o wiążących się z nimi zagrożeniach. Jest również powiązane z prawodawstwem REACH/p>


Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS)

został przyjęty przez wiele państw z całego świata i jest obecnie wykorzystywany jako podstawa przy opracowywaniu międzynarodowych i krajowych regulacji w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych.
Informacje o zagrożeniach związanych z chemikaliami przekazuje się za pośrednictwem standardowych ostrzeżeń i piktogramów umieszczanych na etykietach oraz przedstawianych w kartach charakterystyki.
Nowe terminy zastąpiły wcześniej stosowane sformułowania:
- mieszaniny zamiast preparatów
- stwarzający zagrożenie zamiast niebezpieczny
- piktogramy zamiast symbole
- zwroty określające zagrożenie zamiast zwroty R określające rodzaj ryzyka
- zwroty określające środki ostrożności zamiast zwroty S określające warunki bezpiecznego stosowania
- hasła ostrzegawcze (np. niebezpieczeństwo, uwaga) zastąpiły wskazania zagrożenia
Nowe opatrzone czerwoną ramką piktogramy zastępują pomarańczowe symbole zagrożenia

INSTRUKCJE BHP

Zgodnie z § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
Pracodawca jest obowiązany opracować i udostępnić pracownikom, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • instrukcje stanowiskowe dotyczące stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi
 • zagrożeniami zdrowia pracowników
 • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych
 • postępowania z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia
 • udzielania pierwszej pomocy

INNE

PRZEMYSŁ - OZNAKOWANIE OBIEKTÓW BHP

znaki_podłogowe_opis

ZNAKI PODŁOGOWE sign4FLOOR®

sign4FLOOR® to innowacyjny system odpornych na zarysowania, antypoślizgowych znaków przeznaczone do aplikacji na podłogi
Oznakowanie poziome w halach produkcyjnych i magazynowych ma kluczowy wpływ na poprawę bezpieczeństwa, zmniejszenie liczby wypadków i kolizji.
Znaki przypominają o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, ostrzegają przed niebezpieczeństwami i zakazują określonych zachowań.
Znaki mogą wyznaczać ciągi komunikacyjne i ewakuacyjne w miejscach w których odbywa się ruch pieszy, samochodowy lub wózków widłowych.

Znaki podłogowe sign4FLOOR®
 • są odporne na oleje, tłuszcze, wodę i chemikalia
 • mają ekstremalnie wysoką udarność i odporność na rozdarcie krawędzi
 • są ognioodporne i samogasnące
 • są zabezpieczone przed promieniowaniem UV (nie żółkną)
 • odporność na poślizg R9. Do pobrania: Sign4FLOOR_certificate_8667-17
 • warstwa wierzchnia znaku zabezpiecza grafike przed zarysowaniem i zniszczeniem
 • znak samoprzylepny, łatwa instalacja w ciągu kilkunastu sekund
 • specjalny klej przeznaczony jest do stosowania na ruch pieszy, myjki mechaniczne, ruch wózków paletowych i widłowych z pewnymi ograniczeniami
znaki_podłogowe_1 znaki_podłogowe_2 znaki_podłogowe_3

znaczniki_podłogowe_opis

IDENTYFIKACJA WIZUALNA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH - ZNACZNIKI PODŁOGOWE sign4FLOOR®

sign4FLOOR® to innowacyjny system odpornych na zarysowania, antypoślizgowych znaków i znaczników przeznaczonych do aplikacji na podłogi
Znaczniki są idealnym narzędziem do wdrożenia i stosowania praktyk 5S, KAIZEN i Lean Manufacturing.
Samoprzylepne znaczniki pozwalają na łatwą organizację i późniejsze przeorganizowanie stanowiska pracy, czyli ciągłą poprawę i doskonalenie zgodnie z metodologia KAIZEN procesu. Usprawnianie procesów poprzez sterowanie wizualne na podłodze hali produkcyjnej, pomaga w ergonomii stanowiska, bezpieczeństwu procesów np. poprzez odizolowanie produktów wadliwych czy oznaczenie stref niebezpiecznych. Skutkiem wdrożenia jest wzrost produktywności, mniej błędów oraz większe bezpieczeństwo pracownika na stanowisku pracy. Standaryzacja stanowiska pracy poprzez implementacje technik i metod 5S może być podstawą kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Wyposażenie znaczników w opisy w języku polskim i angielskim ma zagwarantować czytelność i zrozumienie oznakowania nawet przez nowo zatrudnionych pracowników. Za pomocą znaczników można również oznakować strefy niebezpieczne lub mające szczególna wagę dla bezpieczeństwa

znaczniki_podlogowe_strefa_pracy znaczniki_podlogowe_wyposazenie znaczniki_podlogowe_material
znaczniki_podlogowe_praca_w_toku znaczniki_podlogowe_wyroby_gotowe
znaczniki_podlogowe_wstrzymane znaczniki_podlogowe_wyrob_niezgodny
znaczniki_podlogowe_strefa_bezpieczenstwa znaczniki_podlogowe_strefa_produkcyjna znaczniki_podlogowe_strefa_niebezpieczna

Znaki podłogowe sign4FLOOR®
 • są odporne na oleje, tłuszcze, wodę i chemikalia
 • mają ekstremalnie wysoką udarność i odporność na rozdarcie krawędzi
 • są ognioodporne i samogasnące
 • są zabezpieczone przed promieniowaniem UV (nie żółkną)
 • odporność na poślizg R9. Do pobrania: Sign4FLOOR_certificate_8667-17
 • warstwa wierzchnia znaku zabezpiecza grafike przed zarysowaniem i zniszczeniem
 • znak samoprzylepny, łatwa instalacja w ciągu kilkunastu sekund
 • specjalny klej przeznaczony jest do stosowania na ruch pieszy, myjki mechaniczne, ruch wózków paletowych i widłowych z pewnymi ograniczeniami

jak dobrać wielkość znaku

OZNAKOWANIE OBSZARÓW WODNYCH

Sposób oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 6.03.2012 roku PDF (pobierz)

Rozporządzenie określa: sposób oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzory znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag.
Miejsca, w których kąpiel jest niedozwolona lub niebezpieczna, w szczególności przy śluzach, mostach, budowlach wodnych, na szlakach żeglownych, oznacza się odpowiednim znakiem zakazu, nakazu lub znakiem informacyjnym.
Obszary wodne objęte zakazem kąpieli oznacza się, w szczególności przy dojściach i dojazdach do obszaru wodnego, odpowiednimi znakami określającymi przyczynę zakazu.

Rozporządzenie ustala okrągłe znaki zakazu o średnicy 40 cm
 • A-1 – znak „kąpiel zabroniona”
 • A-2 – znak „kąpiel zabroniona – szlak żeglowny”
 • A-3 – znak „kąpiel zabroniona – most”
 • A-4 – znak „kąpiel zabroniona – spiętrzenie wody”
 • A-5 – znak „kąpiel zabroniona – woda skażona”
 • A-6 – znak „kąpiel zabroniona – woda pitna”
 • A-7 – znak „kąpiel zabroniona – hodowla ryb”
 • A-8 – znak „skakanie do wody zabronione”

Rozporządzenie ustala okrągłe znaki nakazu o średnicy 40 cm
 • B-1 – znak „nakaz zakładania kamizelek ratunkowych”
 • B-2 – znak „nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi”
Znaki zakazu oraz nakazu obowiązują w odległości podanej na obrzeżu znaku, liczonej w metrach w jedną i drugą stronę od znaku. Jeżeli na znaku nie ma podanej odległości, obowiązuje on na obszarze wodnym w zasięgu wzroku.
Rozporządzenie ustala również się znaki informacyjne: Znaki informacyjne mają kształt trójkąta równobocznego o długości boku 75 cm lub prostokąta o wymiarach 80 x 60 cm. Znaki te możemy wykonać na specjalne zamówienie

Regulamin nr 107 dla Busów, Autobusów i Autokarów | Regulation No. 107 for Buses and Coaches

Regulamin nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej [2015/922] PDF (pobierz wersję polską) PDF (pobierz wersję angielską)

Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich ogólnej budowy, przyjęte przez Unię Europejską określają wspólne wymagania techniczne dotyczące pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być montowane i / lub używane w pojazdach kołowych.

Znaczenie stosowania znaków bezpieczeństwa na pokładzie pojazdów objętych Regulaminem nr 107 omówiono w rozdziale.
7.6.11 Znaki bezpieczeństwa.
Jak sama nazwa wskazuje Regulamin nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej ma zastosowanie do pojazdów sklasyfikowanych jako:
M2 : pojazdy używane do przewozu pasażerów, mające więcej niż osiem siedzeń oprócz siedzenia kierowcy, o maksymalnej masie nieprzekraczającej 5 ton.
M3 : pojazdy używane do przewozu pasażerów, mające więcej niż osiem siedzeń oprócz siedzenia kierowcy, o maksymalnej masie przekraczającej 5 ton.
Załącznik 3 określa przepisy, które muszą być spełnione przez wszystkie pojazdy w tych kategoriach. Mianowicie w odniesieniu do znaków bezpieczeństwa określonych w rozdziale 7.6.11. Znaki bezpieczeństwa:
7.6.11.1. Wszystkie znaki bezpieczeństwa muszą spełniać wymogi zawarte w pkt 6.5 normy ISO 3864-1:2011.

ISO 3864-1: 2011 określa barwy do identyfikacji bezpieczeństwa i zasady projektowania znaków bezpieczeństwa, które mają być stosowane w celu zapobiegania wypadkom i przekazywania komunikatów bezpieczeństwa związanych z gaszeniem pożarów, informacjami o zagrożeniach dla zdrowia i ewakuacją w sytuacjach awaryjnych:

Kształt geometryczny

Znaczenie

Barwa bezpieczeństwa

Barwa kontrastowa

Kolor symbolu graficznego

Kolor dla informacji uzupełniających

symbol zakazu” width=

Okrąg z ukośną belką

Zakaz

Czerwona

Czarny

Czarny

symbol nakazu” width=

Okrąg

Nakaz

Niebieska

Biały a)

Biały a)

symbol ostrzeżenia” width=

Trójkąt równoboczny z zaokrąglonymi narożnikami

Ostrzeżenie

Żólta

Czarny

Czarny

symbol ewakuacji” width=

Kwadrat

Ewakuacja

Zielona

Biały a)

Biały a)

symbol znaków PPOŻ” width=

Kwadrat

Wyposażenie Przeciwpożarowe

Czerwona

Biały a)

Biały a)

a) Kolor biały obejmuje kolor materiału fotoluminescencyjnego w świetle dziennym i zgodnie z przepisami normy ISO 3864.4


a) Kolor biały obejmuje kolor materiału fotoluminescencyjnego w świetle dziennym i zgodnie z przepisami normy ISO 3864.4
Wdrożenie ogólnych zasad ISO 3864-1: 2011 ma na celu skuteczne przekazywanie informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkownikom transportu publicznego, a w szczególności użytkowników tych klas pojazdów.

7.6.11.2. Każdy znak bezpieczeństwa wymagany w niniejszym regulaminie musi przekazywać tylko jeden komunikat dotyczący bezpieczeństwa. Informacje są przekazywane w formie znaków graficznych; słowa, litery i cyfry mogą jednak uzupełniać symbol graficzny w połączeniu w ramach tego samego znaku. Muszą być umieszczone i ustawione w taki sposób, aby były łatwo zrozumiałe.

7.6.11.2.1. Znaki bezpieczeństwa muszą być zgodne z zasadami przedstawionymi w przykładzie wzorów poniżej, tj. nagłówek sekcji przedstawiający komunikat dotyczący bezpieczeństwa, druga część zawierająca instrukcje, a trzecia część fakultatywna – stopka przeznaczona na tekst, który nie jest niezbędny.

Znak - awaryjne_otwieranie_drzwi pion Znak - awaryjne otwieranie drzwi poziom
Przykłady podane powyżej są zgodne z zasadami określonymi w pkt. 7.6.11.2.1 i 7.6.11.2, ponieważ oba znaki zawierają grafikę i teksty uzupełniające, zawierają sekcje nagłówkową z ogólną wizualizacją komunikatu dotyczącego bezpieczeństwa oraz sekcje z instrukcjami, których należy przestrzegać. Oba przykłady zawierają również trzecią sekcje z tekstem, który nie jest niezbędny.

Ponadto podane przykłady dwóch znaków są zgodne z zaleceniami w kolejnych punktach 7.6.11.2.2, 7.6.11.2.3,

7.6.11.2.4 i 7.6.11.2.5:

7.6.11.2.2. Symbole graficzne wskazujące wymagane działania użytkownika przedstawiają osobę lub odpowiednią część danej osoby obsługującą sprzęt lub urządzenie.

7.6.11.2.3. Symbole graficzne wskazujące na wymagany ruch muszą, w stosownych przypadkach, zawierać strzałkę wskazującą kierunek ruchu. W przypadku gdy konieczny jest ruch obrotowy, należy stosować strzałkę zakrzywioną.

7.6.11.2.4. W przypadku gdy urządzenia mają być eksploatowane, płyty zdejmowane lub drzwi otwierane, symbol graficzny musi wskazywać działania w toku.

7.6.11.2.5. Małe litery słów uzupełniających, pojedyncze litery i cyfry muszą mieć wysokość minimalną wynoszącą 8 mm. Słowa nie mogą się składać wyłącznie z wielkich liter.

Regulamin nr 107 odnosi się również do charakteru znaków bezpieczeństwa, które mają być stosowane nie tylko pod względem ich ogólnych cech, ale także pod względem ich jakości, co będzie kluczowe w przypadku sytuacji awaryjnej. W związku z tym w niniejszym rozdziale określono zastosowanie fotoluminescencyjnych znaków bezpieczeństwa i ustalono ich minimalne wymagania dotyczące luminancji:

ISO 17398: 2004 określa wymagania dotyczące systemu klasyfikacji dla znaków bezpieczeństwa pod względem właściwości fotometrycznych. ISO 17398: 2004, pkt. 5.5, przedstawia charakterystykę zaniku luminancji znaków bezpieczeństwa i ich klasyfikację:

Sub - klasyfikacja

7.11 Minimalna luminancja (mcd/m2)

2 min

10 min

30 min

60 min

A

108

23

7

3

B

210

50

15

7

C

690

140

45

20

D

1100

260

85

35

LunaBUS®

1243

279

86

387.6.11.3 Wszystkie znaki bezpieczeństwa, które są widoczne od wewnątrz pojazdu, muszą być wykonane z materiału fotoluminescencyjnego o charakterystyce rozpadu odpowiadającej co najmniej podklasyfikacji C w tabeli 2 normy ISO 17398:2004, przy pomiarze dokonywanym zgodnie z pkt 7.11 wspomnianej normy.

Na rynku dostępnych jest wiele różnych produktów o zróżnicowanych parametrach luminancji. Określenie minimalnego poziomu jakości akceptowanego na danym rynku, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że pojazdy są wyposażone w odpowiednie oznakowanie.


Znak Gasnica - LunaBUS


Znaki LunaBUS® spełniają wymagania normy ISO 17398: 2004 dotyczące systemu klasyfikacji dla znaków bezpieczeństwa pod względem właściwości fotometrycznych.


Równie ważnym czynnikiem mającym wpływ na skuteczność oznakowania jest miejsce montażu znaków. Zostało to omówione w Rozporządzeniu 107 w pkt 7.6.11.4, 7.6.11.5, 7.6.11.6 i 7.6.11.7:

7.6.11.4. Znaki bezpieczeństwa nie mogą znajdować się w miejscach, w których mogą one zostać zasłonięte podczas eksploatacji pojazdu. Zasłona lub roleta może jednak zostać umieszczone na oknie awaryjnym, pod warunkiem że dodatkowy znak bezpieczeństwa wskazuje, że okno awaryjne znajduje się za zasłoną lub roletą.

7.6.11.5. Każde wyjście awaryjne i wszystkie inne wyjścia spełniające wymogi dotyczące wyjść awaryjnych muszą być opatrzone jednym z odpowiednich symboli graficznych opisanych w tabeli 3 normy ISO 7010:2011; symbole graficzne muszą być czytelne, zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz pojazdu.

Równie ważny jest pkt. 7.6.11.5, ponieważ zaleca stosowanie piktogramów zgodnie z ISO 7010: 2011.

Znak - Wyjscie Ewakuacyjne LunaBUSSymbole graficzne - Kolory bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa zawierają obszerny katalog znaków opracowane zgodnie z zasadami projektowania ustanowionymi przez ISO 3864, które mają być stosowane w zapobieganiu wypadkom, ochronie przeciwpożarowej, informowaniu o zagrożeniach dla zdrowia oraz w tym szczególnym przypadku ewakuacji awaryjnej:

7.6.11.6. Znaki bezpieczeństwa umieszcza się obok, dookoła, lub na wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych urządzeniach do sterowania awaryjnego i przyrządach do wybijania okien awaryjnych.

7.6.11.7. Żadna część znaku bezpieczeństwa nie może zasłaniać żadnych zabezpieczeń przed nadużyciem, które mogą występować, np. pokryw.

Jak wspomniano w pkt. 7.6.11.2., Znaki bezpieczeństwa powinny zawierać piktogramy i mogą być uzupełnione słowami i tekstem w celu zwiększenia zrozumienia przekazu przekazywanego przez określony znak.

W pkt. 7.6.11.8 Rozporządzenie 107 stanowi, że język używany w tekstach uzupełniających jest określany przez organ zatwierdzający kraju, w którym pojazd ma być używany:

7.6.11.8. Język, w którym ma być sformułowana treść znaku bezpieczeństwa zachowującego zgodność z pkt 7.6.11.1–7.6.11.7 powyżej, określa organ homologacyjny z uwzględnieniem państw, w których wnioskodawca zamierza dopuścić badany pojazd do ruchu, w porozumieniu, w razie potrzeby, z właściwymi organami zainteresowanych państw. Jeżeli organ państwa, gdzie pojazd ma zostać zarejestrowany, dokona zmiany języka, taka zmiana nie pociąga za sobą konieczności nowego postępowania w sprawie homologacji typu.


Znak Wyjście Ewakuacyjne LunaBUS


Ostatni akapit rozdziału 7.6.11. Znaki bezpieczeństwa odpowiada potrzebie oznakowania urządzeń, które umożliwiają pasażerom wskazanie, że kierowca powinien zatrzymać pojazd:

7.7.9.1 . Pojazdy klas I, II i A należy wyposażyć w urządzenia umożliwiające pasażerom sygnalizowanie kierowcy konieczności zatrzymania pojazdu. Obsługa wszystkich takich urządzeń komunikacyjnych musi być możliwa za pomocą dłoni. Właściwe urządzenia komunikacyjne muszą być rozmieszczone odpowiednio i równomiernie w całym pojeździe na wysokości nieprzekraczającej 1 500 mm nad podłogą; nie wyklucza to możliwości zamontowania wyżej dodatkowych urządzeń komunikacyjnych. Urządzenia te muszą mieć wygląd kontrastujący z najbliższym otoczeniem. Uruchomienie urządzeń sterujących musi być także sygnalizowane pasażerom przy pomocy jednego lub więcej podświetlonych znaków. Na takim znaku wyświetlają się wyrazy „przystanek autobusowy” lub równorzędne, lub odpowiedni symbol graficzny i pozostają podświetlone do czasu otwarcia drzwi głównych. Pojazdy przegubowe muszą posiadać takie znaki w każdej sztywnej części pojazdu. Pojazdy dwupokładowe muszą je posiadać na każdym pokładzie. Przepisy pkt. 7.6.11.4 stosuje się do wszystkich oznaczeń tekstowych.

Przycisk awaryjnego zatrzymania LunaBUS


Oprócz powyżej omówionych reguł, Regulamin nr 107 EKG ONZ wskazuje także, że znaki bezpieczeństwa mogą mieć zastosowanie również w innych przypadkach.

Na przykład pkt 7.8.3.1 wymaga, aby aktywacja systemu oświetlenia awaryjnego mogła odbywać się z miejsca siedzącego kierowcy. Zastosowanie fotoluminescencyjnego znaku bezpieczeństwa identyfikującego mechanizm aktywacji położenia oświetlenia awaryjnego może w sytuacji awaryjnej okazać się bardzo pomocne.

aktywacja systemu oświetlenia awaryjnego LunaBUS


Przepisy dotyczące przewozu pasażerów niepełnosprawnych także zalecają stosowanie znaków opracowanych zgodnie z zasadami projektowania ISO 3864:

5.2. Pojazdy klasy I powinny być dostępne dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym co najmniej jednego użytkownika wózka inwalidzkiego oraz jednego wózka dziecięcego lub wózka rozkładanego zgodnie z przepisami technicznymi określonymi w załączniku 8. 12 Obszar do umieszczenia rozłożonego wózka dziecięcego lub wózka dziecięcego. W takim przypadku obszar taki oznakowany jest znakiem z następującym tekstem, równoważnym tekstem lub piktogramem:

„Proszę pozostawić wolną przestrzeń dla użytkownika wózka inwalidzkiego”.

3.7.3. W przypadku pojazdów klas I, II i A, w których przestrzeń na stopy dowolnego siedzenia lub części składanego siedzenia w trakcie użytkowania, wchodzi w przestrzeń dla wózków inwalidzkich, siedzenia te muszą mieć znaki umieszczone na nich lub przylegające do nich z następującym tekstem: równoważny tekst lub piktogram:

„Proszę pozostawić wolną przestrzeń dla użytkownika wózka inwalidzkiego" Postanowienia pkt 7.6.11.4 załącznika 3 mają zastosowanie do wszelkich użytych oznaczeń tekstowych”.

Proszę pozostawić wolną przestrzeń dla wózka dziecięcego LunaBUS Proszę pozostawić wolną przestrzeń dla użytkownika wózka inwalidzkiego LunaBUS


3.7.4. W pojazdach, w których jakakolwiek przestrzeń dla wózków inwalidzkich jest przeznaczona wyłącznie do użytku przez użytkownika wózka inwalidzkiego, jak przewidziano w pkt 7.2.2.2.10. załącznika 3, miejsca te powinny być wyraźnie oznaczone następującym tekstem, równoważnym tekstem lub piktogramem:

„Obszar przeznaczony wyłącznie dla użytkownika wózka inwalidzkiego”

Obszar przeznaczony wyłącznie dla użytkownika wózka inwalidzkiego LunaBUSFirmy zainteresowane współpraca w zakresie oznakowania prosze o kontakt, Roman Kacperski | 501 70 40 55 | [email protected]

* HYDRANT I MIEJSCE ZBIÓRKI

Ilość ofert: 11

ZH35-T | HYDRANT | odblaskowy

Dostępność: 13 szt.

35,67 zł

ZH-L | Lico znaku HYDRANT

Dostępność: 222 szt.

od 15,99 zł

ZK | Znak zewnętrzny - korpus pusty | stal ocynk

Dostępność: 40 szt.

od 94,71 zł

ZR | Znak zewnętrzny - rurka składana | stal ocynk

Dostępność: 88 szt.

35,06 zł

ZZ25 | Znak zewnętrzny MIEJSCE ZBIÓRKI EWAKUACJI

Dostępność: 4 szt.

205,41 zł

ZZ35 | Znak zewnętrzny MIEJSCE ZBIÓRKI EWAKUACJI

Dostępność: 7 szt.

230,01 zł

ZZ35-T | MIEJSCE ZBIÓRKI DO EWAKUACJI | odblaskowy

Dostępność: 18 szt.

35,67 zł

ZZ-L | Lico znaku MIEJSCE ZBIÓRKI DO EWAKUACJI

Dostępność: 410 szt.

od 15,99 zł

Witryna stworzona na platformie