Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

jak dobrać wielkość znaku

ZNAKI BUDOWLANE

Podczas prowadzenia prac budowlanych muszą zostać zapewnione warunki, które gwarantują bezpieczeństwo i ochronę zdrowia zarówno pracownikom wykonawcy, jak i osobom postronnym.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują kierownik robót oraz mistrz budowlany.
Kwestie dotyczące właściwej organizacji placu budowy w zakresie bezpieczeństwa są uregulowane w prawnych – Kodeksie pracy oraz rozporządzeniach ministra infrastruktury: w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzU z 2003 r., nr 47, poz. 401) oraz w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DzU z 2003 r., nr 120, poz. 1126).
DzU z 2003 r., nr 47, poz. 401 (pobierz)
DzU z 2003 r., nr 120, poz. 1126 (pobierz)

TABLICA INFORMACYJNA BUDOWY


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia. Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 pobierz
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia. Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042 pobierz


Tablica informacyjna zawiera:
1) określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,
2) numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,
3) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora,
4) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych,
5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:
a) kierownika budowy,
b) kierowników robót,
c) inspektora nadzoru inwestorskiego,
d) projektantów,
6) numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia,
7) numer telefonu okręgowego inspektora pracy.


Opis: Tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm.
Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru
żółtego, literami i cyframi koloru czarnego,o wysokości co najmniej 4 cm.


Umieszczenie: Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu
do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie.

ZNAKI_EWAKUACYJNE_PODWIESZANE

EWAKUACJA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz 719)

Dz.U. nr 109 poz 719 § 4.2
Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat są odpowiedzialni za:

 1. utrzymanie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej
 2. wyposażenie obiektów w przeciwpożarowe wyłączniki prądu
 3. umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych
 4. oznakowanie znakami zgodnymi z polskimi normami:
  1. dróg i wyjść ewakuacyjnych,
  2. miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
  3. miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
  4. miejsca usytuowania nasady umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo,
  5. pomieszczenia i tereny z materiałami niebezpiecznymi pożarowo,
  6. drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych,
  7. dźwigi dla straży pożarnej,
  8. przeciwpożarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowiące uzupełniające źródło wody do celów przeciwpożarowych, punkty poboru wody, stanowiska czerpania wody,
  9. drzwi przeciwpożarowe,
  10. miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybuchem,
Dz.U. nr 109 poz 719 (pobierz)

PPOŻ

ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - FIRE EQUIPMENT

Obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące znaków ochrony przeciwpożarowej zawarto w normie PN-EN ISO 7010:2012

Poprzednie wymagania zawarte w normie PN-92/N-01256/01, zostały wycofane przez Komitet Techniczny PKN pod koniec 2013 roku (nie jest wymagana wymiana starych znaków)

Norma PN-N-01256-4:1997  - "Znaki bezpieczeństwa -- Techniczne środki przeciwpożarowe" jest normą aktualną

Dodatkowo, celem oznakowania drogi pożarowej oraz technicznych środków przeciwpożarowych stosuje się znaki uzupełniające oraz znaki zakazu.

ZNAKI NAKAZU

Znaki nakazu to jedna z pięciu grup oznakowań według nowej normy PN-EN ISO 7010:2012.
Każdy znak charakteryzuje się kształtem niebieskiego koła,na którym widnieje biały piktogram.
Znaki nakazują pracownikowi czy też osobie z zewnątrz o obowiązku stosowania się do obowiazujących zasad bezpieczeństwa np. do nakazu używania środków ochrony indywidualnej w oznaczonej strefie.
Najbardziej popularne znaki oznaczają nakaz stosowania kamizelek odblaskowych, kasków ochronnych, obuwia ochronnego oraz okularów ochronnych.
Znaki nakazu ISO7010 - PDF (pobierz)

ZNAKI ZAKAZU

Istotną grupą znaków z normy PN-EN ISO 7010:2012 są znaki zakazu.
Cechą charakterystyczną tej grupy jest białe tło z czarnym piktogramem w czerwonym okręgu przekreślonym prostą czerwoną linią.
Obszerna grupa oznaczeń przekazująca informacje o zakazie wstępu do danej strefy, a także o zakazie wykonywania danych czynności (np. zakazie umieszczania ciężkich przedmiotów) czy też zakazie korzystania z danych urządzeń podczas wyjątkowych sytuacji (np. zakaz używania windy podczas pożaru).
Najbardziej popularne znaki oznaczają zakaz palenia, zakaz przejścia czy zakaz używania otwartego ognia.
Znaki zakazu ISO7010 - PDF (pobierz)

ZNAKI OSTRZEGAWCZE

Ważną grupą znaków zaliczanych do normy PN-EN ISO 7010:2012 są znaki ostrzegawcze.
Jako jedyna grupa wykonane są w formie trójkąta z żółtym tłem, czarnym piktogramem i obramowaniem.
Znaki ostrzegawcze przekazują głównie informacje o zagrożeniach występujących w środowisku pracy.
Piktogramy przedstawiają ostrzeżenie zarówno przed czynnikami fizycznymi, chemicznymi czy biologicznymi.
Znaki ostrzegawcze ISO7010 - PDF (pobierz)

ZNAKI CHEMICZNE (CLP, GHS, REACH)

CLP – klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin

Rozporządzenie CLP (w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania) (WE) 1272/2008 dostosowuje wcześniejsze przepisy UE do GHS (globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów), systemu opracowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych służącego wykrywaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i informowaniu użytkowników o wiążących się z nimi zagrożeniach. Jest również powiązane z prawodawstwem REACH/p>


Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS)

został przyjęty przez wiele państw z całego świata i jest obecnie wykorzystywany jako podstawa przy opracowywaniu międzynarodowych i krajowych regulacji w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych.
Informacje o zagrożeniach związanych z chemikaliami przekazuje się za pośrednictwem standardowych ostrzeżeń i piktogramów umieszczanych na etykietach oraz przedstawianych w kartach charakterystyki.
Nowe terminy zastąpiły wcześniej stosowane sformułowania:
- mieszaniny zamiast preparatów
- stwarzający zagrożenie zamiast niebezpieczny
- piktogramy zamiast symbole
- zwroty określające zagrożenie zamiast zwroty R określające rodzaj ryzyka
- zwroty określające środki ostrożności zamiast zwroty S określające warunki bezpiecznego stosowania
- hasła ostrzegawcze (np. niebezpieczeństwo, uwaga) zastąpiły wskazania zagrożenia
Nowe opatrzone czerwoną ramką piktogramy zastępują pomarańczowe symbole zagrożenia

INSTRUKCJE BHP

Zgodnie z § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
Pracodawca jest obowiązany opracować i udostępnić pracownikom, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • instrukcje stanowiskowe dotyczące stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi
 • zagrożeniami zdrowia pracowników
 • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych
 • postępowania z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia
 • udzielania pierwszej pomocy

INNE

PRZEMYSŁ - OZNAKOWANIE OBIEKTÓW BHP

znaki_podłogowe_opis

ZNAKI PODŁOGOWE sign4FLOOR®

sign4FLOOR® to innowacyjny system odpornych na zarysowania, antypoślizgowych znaków przeznaczone do aplikacji na podłogi
Oznakowanie poziome w halach produkcyjnych i magazynowych ma kluczowy wpływ na poprawę bezpieczeństwa, zmniejszenie liczby wypadków i kolizji.
Znaki przypominają o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, ostrzegają przed niebezpieczeństwami i zakazują określonych zachowań.
Znaki mogą wyznaczać ciągi komunikacyjne i ewakuacyjne w miejscach w których odbywa się ruch pieszy, samochodowy lub wózków widłowych.

Znaki podłogowe sign4FLOOR®
 • są odporne na oleje, tłuszcze, wodę i chemikalia
 • mają ekstremalnie wysoką udarność i odporność na rozdarcie krawędzi
 • są ognioodporne i samogasnące
 • są zabezpieczone przed promieniowaniem UV (nie żółkną)
 • odporność na poślizg R9. Do pobrania: Sign4FLOOR_certificate_8667-17
 • warstwa wierzchnia znaku zabezpiecza grafike przed zarysowaniem i zniszczeniem
 • znak samoprzylepny, łatwa instalacja w ciągu kilkunastu sekund
 • specjalny klej przeznaczony jest do stosowania na ruch pieszy, myjki mechaniczne, ruch wózków paletowych i widłowych z pewnymi ograniczeniami
znaki_podłogowe_1 znaki_podłogowe_2 znaki_podłogowe_3

znaczniki_podłogowe_opis

IDENTYFIKACJA WIZUALNA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH - ZNACZNIKI PODŁOGOWE sign4FLOOR®

sign4FLOOR® to innowacyjny system odpornych na zarysowania, antypoślizgowych znaków i znaczników przeznaczonych do aplikacji na podłogi
Znaczniki są idealnym narzędziem do wdrożenia i stosowania praktyk 5S, KAIZEN i Lean Manufacturing.
Samoprzylepne znaczniki pozwalają na łatwą organizację i późniejsze przeorganizowanie stanowiska pracy, czyli ciągłą poprawę i doskonalenie zgodnie z metodologia KAIZEN procesu. Usprawnianie procesów poprzez sterowanie wizualne na podłodze hali produkcyjnej, pomaga w ergonomii stanowiska, bezpieczeństwu procesów np. poprzez odizolowanie produktów wadliwych czy oznaczenie stref niebezpiecznych. Skutkiem wdrożenia jest wzrost produktywności, mniej błędów oraz większe bezpieczeństwo pracownika na stanowisku pracy. Standaryzacja stanowiska pracy poprzez implementacje technik i metod 5S może być podstawą kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Wyposażenie znaczników w opisy w języku polskim i angielskim ma zagwarantować czytelność i zrozumienie oznakowania nawet przez nowo zatrudnionych pracowników. Za pomocą znaczników można również oznakować strefy niebezpieczne lub mające szczególna wagę dla bezpieczeństwa

znaczniki_podlogowe_strefa_pracy znaczniki_podlogowe_wyposazenie znaczniki_podlogowe_material
znaczniki_podlogowe_praca_w_toku znaczniki_podlogowe_wyroby_gotowe
znaczniki_podlogowe_wstrzymane znaczniki_podlogowe_wyrob_niezgodny
znaczniki_podlogowe_strefa_bezpieczenstwa znaczniki_podlogowe_strefa_produkcyjna znaczniki_podlogowe_strefa_niebezpieczna

Znaki podłogowe sign4FLOOR®
 • są odporne na oleje, tłuszcze, wodę i chemikalia
 • mają ekstremalnie wysoką udarność i odporność na rozdarcie krawędzi
 • są ognioodporne i samogasnące
 • są zabezpieczone przed promieniowaniem UV (nie żółkną)
 • odporność na poślizg R9. Do pobrania: Sign4FLOOR_certificate_8667-17
 • warstwa wierzchnia znaku zabezpiecza grafike przed zarysowaniem i zniszczeniem
 • znak samoprzylepny, łatwa instalacja w ciągu kilkunastu sekund
 • specjalny klej przeznaczony jest do stosowania na ruch pieszy, myjki mechaniczne, ruch wózków paletowych i widłowych z pewnymi ograniczeniami

jak dobrać wielkość znaku

OZNAKOWANIE OBSZARÓW WODNYCH

Sposób oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 6.03.2012 roku PDF (pobierz)

Rozporządzenie określa: sposób oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzory znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag.
Miejsca, w których kąpiel jest niedozwolona lub niebezpieczna, w szczególności przy śluzach, mostach, budowlach wodnych, na szlakach żeglownych, oznacza się odpowiednim znakiem zakazu, nakazu lub znakiem informacyjnym.
Obszary wodne objęte zakazem kąpieli oznacza się, w szczególności przy dojściach i dojazdach do obszaru wodnego, odpowiednimi znakami określającymi przyczynę zakazu.

Rozporządzenie ustala okrągłe znaki zakazu o średnicy 40 cm
 • A-1 – znak „kąpiel zabroniona”
 • A-2 – znak „kąpiel zabroniona – szlak żeglowny”
 • A-3 – znak „kąpiel zabroniona – most”
 • A-4 – znak „kąpiel zabroniona – spiętrzenie wody”
 • A-5 – znak „kąpiel zabroniona – woda skażona”
 • A-6 – znak „kąpiel zabroniona – woda pitna”
 • A-7 – znak „kąpiel zabroniona – hodowla ryb”
 • A-8 – znak „skakanie do wody zabronione”

Rozporządzenie ustala okrągłe znaki nakazu o średnicy 40 cm
 • B-1 – znak „nakaz zakładania kamizelek ratunkowych”
 • B-2 – znak „nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi”
Znaki zakazu oraz nakazu obowiązują w odległości podanej na obrzeżu znaku, liczonej w metrach w jedną i drugą stronę od znaku. Jeżeli na znaku nie ma podanej odległości, obowiązuje on na obszarze wodnym w zasięgu wzroku.
Rozporządzenie ustala również się znaki informacyjne: Znaki informacyjne mają kształt trójkąta równobocznego o długości boku 75 cm lub prostokąta o wymiarach 80 x 60 cm. Znaki te możemy wykonać na specjalne zamówienie

Znaczniki podłogowe - STREFA PRODUKCYJNA

Dostępność: 91 szt.

Cena brutto: 11,07

Cena netto: 9,00 zł

Opis:

Znaczniki podłogowe - STREFA PRODUKCYJNA | sign4FLOOR

Charakterystyka:

Znacznik służący do oznakowania strefy która musi być utrzymana w czystości (np. nie może być zastawiona) w celu zapewnienia prawidłowego procesu produkcyjnego.
Znacznik wykonany w systemie sign4FLOOR®

Dla ułatwienia identyfikacji stref (np. pól odkładczych) oprócz identyfikacji kolorystycznej znak posiada opis w językach polskim i angielskim
Znaczniki podłogowe skutecznie poprawiają organizację pracy, pomagają w utrzymaniu porządku na stanowiskach roboczych. W ofercie dostępne są znaczniki magazynowe w kształcie litery "I", "L", "T" oraz "X".

sign4FLOOR® to innowacyjny system odpornych na zarysowania, antypoślizgowych znaczników przeznaczonych do aplikacji na podłogi
Znaczniki są idealnym narzędziem do wdrożenia i stosowania praktyk 5S, KAIZEN i Lean Manufacturing.
Samoprzylepne znaczniki pozwalają na łatwą organizację i późniejsze przeorganizowanie stanowiska pracy, czyli ciągłą poprawę i doskonalenie zgodnie z metodologia KAIZEN procesu.
Usprawnianie procesów poprzez sterowanie wizualne na podłodze hali produkcyjnej, pomaga w ergonomii stanowiska, bezpieczeństwu procesów np. poprzez odizolowanie produktów wadliwych czy oznaczenie stref niebezpiecznych.
Skutkiem wdrożenia jest wzrost produktywności, mniej błędów oraz większe bezpieczeństwo pracownika na stanowisku pracy.
Standaryzacja stanowiska pracy poprzez implementacje technik i metod 5S może być podstawą kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
Wyposażenie znaczników w opisy w języku polskim i angielskim ma zagwarantować czytelność i zrozumienie oznakowania nawet przez nowo zatrudnionych pracowników.


Dostępne wzory

znaczniki_podlogowe_strefa_pracyznaczniki_podlogowe_strefa_pracy Lznaczniki_podlogowe_strefa_pracy Tznaczniki_podlogowe_strefa_pracy X
znaczniki_podlogowe_wyposazenieznaczniki_podlogowe_wyposazenie Lznaczniki_podlogowe_wyposazenie Tznaczniki_podlogowe_wyposazenie X
znaczniki_podlogowe_materiałznaczniki_podlogowe_materiał Lznaczniki_podlogowe_materiał Tznaczniki_podlogowe_materiał X
znaczniki_podlogowe_praca_w_tokuznaczniki_podlogowe_praca_w_toku Lznaczniki_podlogowe_praca_w_toku Tznaczniki_podlogowe_praca_w_toku X
znaczniki_podlogowe_wyroby gotoweznaczniki_podlogowe_wyroby gotowe Lznaczniki_podlogowe_wyroby gotowe Tznaczniki_podlogowe_wyroby gotowe X
znaczniki_podlogowe_wyroby wstrzymaneznaczniki_podlogowe_wyroby wstrzymane Lznaczniki_podlogowe_wyroby wstrzymane Tznaczniki_podlogowe_wyroby wstrzymane X
znaczniki_podlogowe_wyrób niezgodnyznaczniki_podlogowe_wyrób niezgodny Lznaczniki_podlogowe_wyrób niezgodny Tznaczniki_podlogowe_wyrób niezgodny X
znaczniki_podlogowe_strefa niebezpiecznaznaczniki_podlogowe_strefa niebezpieczna Lznaczniki_podlogowe_strefa niebezpieczna Tznaczniki_podlogowe_strefa niebezpieczna X
znaczniki_podlogowe_strefa bezpieczeństwaznaczniki_podlogowe_strefa bezpieczeństwa Lznaczniki_podlogowe_strefa bezpieczeństwa Tznaczniki_podlogowe_strefa bezpieczeństwa X
znaczniki_podlogowe_strefa produkcyjnaznaczniki_podlogowe_strefa produkcyjna Lznaczniki_podlogowe_strefa produkcyjna Tznaczniki_podlogowe_strefa produkcyjna X

Znaki podłogowe sign4FLOOR®
 • są odporne na oleje, tłuszcze, wodę i chemikalia
 • mają ekstremalnie wysoką udarność i odporność na rozdarcie krawędzi
 • są ognioodporne i samogasnące
 • są zabezpieczone przed promieniowaniem UV (nie żółkną)
 • odporność na poślizg R9. Do pobrania: sign4FLOOR® certificate 8667-17
 • warstwa wierzchnia znaku zabezpiecza grafikę przed zarysowaniem i zniszczeniem
 • znak samoprzylepny, łatwa instalacja w ciągu kilkunastu sekund
 • specjalny klej przeznaczony jest do stosowania na ruch pieszy, myjki mechaniczne, ruch wózków paletowych i widłowych z pewnymi ograniczeniami

sign4FLOOR

ZNACZNIK SP
Towar
23 (23%)
szt.
0,02 kg
INPROSYSTEM SP. Z O.O.
* ZNACZNIKI PODŁOGOWE
Witryna stworzona na platformie